Views*जिल्हयातील अंतिम मतदार यादी जाहिर 43 हजार मतदारांची मतदार यादीत भर  नगर पालिका, जिल्हाा परिषद निवडणुकामध्ये मतदानाचा अधिकार मिळणार*

      


उस्मानाबाद/प्रतिनिधी

दि.01 जानेवारी 2022 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्रासह मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त0 पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने दि.05 जानेवारी 2022 रोजी अंतीम मतदार यादी जिल्हाशस्त0रावर, उप विभाग स्त‍रावर, तहसील स्तलरावर , मतदान केंद्रस्तछवराव तसेच पदनिर्देशि‍त ठिकाणी प्रसिध्दा करण्यारत आली आहे. या मतदार नोंदणी कार्यक्रमातंर्गत झालेल्या मतदार यादीत 43 हजार 292 नवीन मतदारांचा समावेश झाला आहे. 
 या मतदारांना आता आगामी जिल्हाि परिषदेसह , नगरपालीका आणि महानगर पालीकांच्या् निवडणुकांमध्ये, मतदानाचा अधिकार प्राप्ता झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या वतीने जिल्ह्यात मतदार यादीचा पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्याअत आला आहे. या कार्यक्रमानुसार 01 जानेवारी ,2022 या अर्हता दिनांकावर आधारित 18 वर्ष पूर्ण करणा-या नवीन मतदारांची नोंदणी करण्याआत आली. त्या0चप्रमाणे जुन्या मतदार यादीत ज्यां ची नावे दुबार, कायमस्वयरुपी स्थालांरीत, मयत, आढळून न आलेले मतदारांची नावे भारत निवडणूक आयोगाच्याच निमयामानुसार कार्यपध्दाती अनुसरुन वगळण्याणत आली आहेत. तसेच मतदारांचा तपशिला बाबतच्या2 नोंदीही दुरुस्ता करण्याित आलेल्याय आहेत. 
 जिल्हााधिकारी कौस्तुसभ दिवेगावकर, यांच्यास मार्गदर्शनाखाली निवडणूक विभागाचे उप जिल्हांधिकारी डॉ.प्रताप काळे, नायब तहसीलदार चेतन पाटील यांनी जिल्हादभरात मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन केले. बिएलओ च्याभ माध्यलमातून प्रत्येजक मतदार केंद्रनिहाय नवीन मतदारांची नोंदणी करण्याित आली. या कार्यक्रमात नव्या‍ने नोंदणी केलेल्या् मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्टच केली आहेत. 
ऑनलाईन पध्द्तीने मतदार नोंदणी वाढली 
निवडणूक विभागाने ऑनलाईन पध्ददतीने नोंदणी करण्या बाबत मतदारांमध्येर केलेल्या प्रचार व प्रसिध्दीरचा परिणाम चांगला दिसून आला त्यादनुसार जिल्ह्या मध्येत एकूण नोंदणी झालेल्या मतदारांपैकी 65 टक्के नोंदणी ऑनलाईन पध्दसतीने झाली आहे. यामुळे मतदाराला आहे त्यान ठिकाणावरुन नोदंणी करणे शक्य् झाल्याटमुळे त्याईचा वेळ, श्रम, पैसा, हेलपाटे पासून वाचण्याीस मदत झाली आहे.

संभाव्य निवडणुकांमुळे कार्यक्रमाला महत्व:
मुदत संपलेल्याक जिल्हार परिषद, नगरपालिकांच्याे निवडणूका आगामी काळात होणार आहेत. जिल्ह्या त काही महिन्यायपूर्वी स्थाानिक स्व राज्यि स्ंस्थां च्याम या निवडणूकांचे वेध लागले होते. इच्‍छुकांनी कामेही सुरु केली आहेत. याच काळात मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरु झाल्याने इच्‍छुक मंडळीनीही जास्तीत जास्त मतदारांचा यादीत समावेश होईल यासाठी प्रयत्न केले.
जिल्हयातील मतदारांची संख्या:
पुरुष मतदार 7 लाख 21 हजार 478, महिला मतदार 6 लाख 33 हजार 405, तृतीयपंथी मतदार-22 असे एकूण मतदार 13 लाख 5 हजार 490 आहेत.
विधानसभा मतदारसंघ 
१५.०१. २०२१ रोजीचे मतदार 
पुनरिक्षण कार्यक्रमातंर्गत
वाढलेले मतदार 
वगळणी करण्यारत आलेले मतदार 
अंतीम मतदार यादी प्रसिध्दीं दि.०५.०१.२०२२ रोजीचे एकूण मतदार
240-उमरगा २९६८१७ ८६१२ १८१६ ३०३६१३
241-तुळजापूर ३५५५४६ १४००२ २३४१ ३६७२०७
242-उस्मापनाबाद ३५५२७३ ११३२३ ६१५८ ३६०४३८
243-परंडा ३१८४०७ ९३५५ ४११५ ३२३६४७
एकुण १३२६०४३ ४३२९२ १४४३० १३५४९०५

आता पर्यंत जिल्ह्यारत 2753 सैन्य मतदार ( सेना दलातील) मतदारांची नोंदणी झालेली आहे. जिल्ह्या तील मतदार यादी ही 100 टक्के मतदारांच्या फोटोसहित आहे. भारत निवडणूक आयोगाची ऑनलाईन नोंदणीसाठी सुविधा NVSP, Voter helpline APP, Garuda App ERO-NET वर आहे

 
Top