Views


*दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी*
*पुरस्करासाठी अर्ज सादर करावेत*
*जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी*उस्मानाबाद/प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद स्वसंपादीत उत्पन्नातील 5% दिव्यांग सेस योजनेअंतर्गत सन 2021-2022 या आर्थीक वर्षाकरीता समाज कल्याण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्ती व दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या संस्था यांना पुरस्कार देणयात येणार आहेत.
       उस्मानाबाद जिल्हयातील दिव्यांग व्यक्ती व दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या संस्थानी विहीत नमुन्यातील अर्ज घेवून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद उस्मानाबाद येथे दि. 25 नोव्हेंबर-2021 या विहीत मुदतीत सादर करावे, असे अवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे. 
                                    
 
Top