Views


*पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या तसेच भाविकांच्या व वारकऱ्यांसाठीच्या वाहनांना पथकरातून सूट*


कळंब/प्रतिनिधी


आषाढीवारीमधील १० मानाच्या पालख्या ज्या मार्गावरुन जातात त्या मार्गावरील सामाजिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांचे पथकर स्थानकांवर मानाच्या पालख्यांना व वारकरी तसेच भाविकाच्या वाहनांना पथकरातून सूट देणेबाबत निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या वतीने परिपत्रक ता. ०७ जुलै, काढण्यात आले असून आगामी सन २०२२ च्या आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या तसेच भाविकांच्या व वारकऱ्यांसाठीच्या वाहनांना पथकरातून सूट देणे, तसेच रस्ते दुरुस्तीबाबत या विषयाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली दि. ०६ जुलै, २०२२ रोजी बैठक संपन्न झाली. 

सदर बैठकीमध्ये खालीलप्रमाणे चर्चा होऊन मुख्यमंत्री महोदयांनी विविध विभागांना त्या अनुषंगाने सुचना व निर्देश दिलेत, त्यास अनुसरुन सर्व संबंधितांना पुढीलप्रमाणे सूचित करण्यात येत आहे,

१. पंढरपूरला जाणाऱ्या पालख्या भाविक व वारकऱ्यांना आषाढी एकादशी २०२२५, गाडी क्रमांक, चालकाचे नाव असा मजकूर नमूद करुन आवश्यक त्या संख्येनुसार स्टीकर्स परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस / पोलीस, संबंधीत आर.टी.ओ. यांनी समन्वय साधून पोलीस स्टेशन्स, वाहतूक पोलीस चौक्या व आर.टी.ओ ऑफीसेस मध्ये ता. ०७ जुलै, २०२२ पासून उपलब्ध करुन द्यावेत. पंढरपूरला जातेवेळी व परत पंढरपूरहून येतेवेळी दि.०७.०७.२०२२ ते दि. १५.०७.२०२२ या कालावधीत ही सवलत पालख्या, भाविक व वारकऱ्यांच्या हलक्या व जड व वाहनांसाठीच असेल, अशा सूचना मुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्या आहेत. तसे स्टीकर्स / पास वर नमूद करण्यात यावे. सदरचे पास पथकर सवलतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येतील याप्रमाणे स्टीकर्स तयार करण्यात यावेत. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांनी याबाबत सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना गृह विभागामार्फत अवगत करण्याबाबत सुचना दिल्या.

ग्रामीण वा शहरी पोलीस / प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांचेमार्फत दिले जाणारे कुपन्स / पावती यांची संख्या बाबतीत एकत्रित माहिती उप सचिव (खा.र. २), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना माहितीकरिता सादर करावी. ३. पोलीस व परिवहन विभागाने आषाढी एकादशीच्या काळात पास सुविधा आणि त्यांच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती जनतेस होण्याकरिता आवश्यकतेप्रमाणे अधिसूचना / जाहीर प्रसिध्दी करावी. या सुचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात याव्यात असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील येडशी येथील महामार्ग पोलीस केंद्र या ठिकाणी आज मध्य रात्रीपासून पासेस देण्यात येणार असल्याचे महामार्ग सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निशिकांत शिंदे यांनी माहिती दिली आहे.


 
Top