Views*उस्मानाबाद तहसीलमध्ये सोमवारी*
*रस्ता आदालतचे आयोजन*


उस्मानाबाद/प्रतिनिधीमहसुल विभागाच्या वतीने उस्माानाबाद जिल्हियात सप्टेंाबर 2020 पासुन शेतरस्तेक/शिवरस्तेभ अतिक्रमणमुक्त करण्याबची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये0 शेतरस्याे वरील अतिक्रमणे काढण्यातसाठी स्था्निक ग्रामस्थां ची मदत घेण्याेत आली आहे.उस्मानाबाद शेतक-यांच्या संमतीने व त्यां्च्या् सहमताने रस्यात घ वरील अतिक्रमणे काढण्यालत आली आहेत. तालुक्यातील काही ठिकाणी शेतक-यांची संमती होत नसल्याने तेथे मामलेदार न्यारयालय अधिनियम 1906 चे यांच अनुषंगाने येथील तहसील कार्यालयात 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता रस्ता अदालतचे आयोजन केले आहे.
 कलम 5 नुसार शेतरस्तेन मोकळे करुन देण्याशत आले आहेत. तसेच महाराष्ट्रो जमीन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 143 नुसार नवीन रस्तेआ उपलब्ध करुन देण्या्त आले आहेत. शेतरस्तेर अतिक्रमणमुक्त करण्याीच्याे चळवळीने लोकचळवळीचे स्व्रुप धारण केले याबाबत मोठया प्रमाणात जनजागृती झाल्याकने अनेक शेतकरी शेतरस्तेा उपलब्धे करुन देण्यााची मागणी घेवून जिल्हााधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयात येत आहेत. शेतरस्या‍ ियवरील अतिक्रमणे काढणे,नवीन शेतरस्तेच उपलब्धा करुन देण्या्ची मागणी स्थासनिक पातळीवर दखल करून घेवून त्यांतचे निराकरण करण्याधसाठी तहसील कार्यालयात ‘‘रस्ताा आदालती’’ चे आयोजन करण्यािचा निर्णय जिल्हाचधिकारी यांनी घेतला आहे.
 येथील तहसील कार्यालय येथे प्रत्येचक महिन्याीच्याय तिस-या सोमवारी रस्ताी आदालती चे आयोजन करण्यायत येत आहे. नोव्हेंीबर म‍हिन्यायतील ‘‘रस्ताथ आदालत’’ दि. 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यासत आली आहे. उस्माीनाबाद तालुक्या2तील सर्व शेतकरी बांधावांनी रस्ता आदालती चा लाभ घेवून आपल्या गावातील रस्ते खुले करणे अथवा नवीन रस्ताी मिळण्याबाबतचे विहित नमुन्याचतील अर्ज सादर करावेत, जेणे करुन आपली अडचण दूर करता येईल. असे आवाहन उस्मानाबादच्या तहसीलदार यांनी केले आहे

 
Top